درباره دسدا

معرفی اجمالی دسدا :

شرکت طراحی و اتوماسیون دورعلی با هدف برآوردن نیازهای نوآوری و خدمات مهندســی مشتریان و در جهت ارتقاء ســطح فنآوری کشــور در زمینههای طراحی و ســاخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی و اتوماسیون به مدیریت دکتر محمد دورعلی (عضو هیئت علمی دانشــگاه شــریف) و همکاری فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف، گروهي از سازندگان توانــا در بخش هاي مختلف صنعت بازرگانی داخلــی و خارجی در جهت تامين تجهيزات خاص شکل گرفته است. هستهی اولیهی شــرکت با عنوان کارگاه خالقه در دانشــگاه صنعتی شــریف از حدود 25 سال پیش سال بعنوان فعالیت خود را آغاز کرده، پس از آن 6 مرکز طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف فعالیت کرده و از سال 95 بعنوان شرکت دانش بنیان در پارک علمی فناوری دانشــگاه شریف در حال فعالیت می باشد.

خط مشی

 

  • درک و شناخت نیازهای مهندسی مشتریان
  • ارائه راه حلهای نوآورانه برای طراحی، ساخت، راه اندازی و تحویل محصول نهایی
  • تجاری سازی ایده های نوآورانه با بهرهگیری از تکنولوژهای روز دنیا
  • تاکیــد بر دقت، کیفیت، ظرافــت و رقابتپذیری محصوالت تولیدشده با تکنولوژی روز دنیا
  • ایجاد ارزش افزوده تجاری در برآورده ســازی نیازهای جامعه صنعتی و بومی سازی دانش و تکنولوژی پیشرو در داخل کشور
  • حضور در بازار بین الملل به صورت جدی میباشد
  • انتخاب نیروها از میان بهترین مهندسان نخبه و مبتکر
  • مراقبت از محصول و خدمات ارائه شده حتی پس از تحویل