طراحی و تامین سيستم نصب پنستاک و سرژ طرح اومااویا

طرح اومااویا پروژهای چندمنظوره )انتقال میان حوزهای آب، نیروگاه برق و مهار سیالب( در کشور سریالنکا است که بزرگترین پروژهی صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در چهار سال گذشته است که توسط شرکت فراب اجرا ميشود. آبراهههای این طرح دارای یک شافت فشار با ارتفاع کم سابقه 620 متر )جزو نادرترین شافتها در پروژههای مشابه( و همچنین یک شافت سرژ با ارتفاع 140 متر است. به دلیل مالحظات فنی )مانند حفاظت پرسنل نصب در برابر ريزش سنگ از ديواره شافت و واقع بودن در مسیر بحرانی پروژه(، طراحی روش نصب پوشش فلزي آنها و تامین تجهیزات و ادوات آن به شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی واگذار شد. اين شركت روشي بديع و نو را ابداع نمود كه در آن برخالف روال متعارف )انتقال لوله از باالی شافت به پایین و نصب از پایین به باال و بتنریزی پشت لولهها به موازات عملیات نصب لولهها(، لولهها از پایین به باال منتقل شدند و با اتکای به سازهای در باالی شافت، نصب آنها از باال به پایین انجام شد. در کل دوره نصب، پرسنل در داخل لولههای نصب شده حضور داشتند و لذا از کلیهی خطرات ناشی از سقوط سنگ از دیوارههای شافت در امان بودند. این طرح با موفقیت و با زمانبندی کم نظیر در سالهاي 1396 تا 1397 اجرا شد.