ربات آکوستیک (باغ صبا)

طراحی تاسیسات آکوستیک سقف سالن نمایش های آیینیب اغ صبا ب ه سفارش شهرداری تهران در سال 94 ا نجام شد. در سال نهاین مایشب ه طور معمولا نواع مختلفیا ز آثار هنری )مانند: فیلم های سینمایی، نمایش زنده، کنسرت و مراسم رسمی(ا جرا م یشوند. در هریکا زا ین برنامه ها ، ویژگ یهای صدایی که به تماشاگرا نتقال پیدا می کند، متفاوت خواهد بود. این تفاوت ها، می بایست به صورت فعال همزمانب ا تغییر کاربری سالنا عمال شوند کهب اا یجاد یک سقف متحرک این نیاز فراهم می شود. در طی این پروژه، متخصصان شرکت، طراحی یک ربات آکوستیک با قابلیت تغییر سطح وا رتفاع سقفب رایا نتقالب هینه ی صدا به تماشاگران در کاربردهای مختلف سالن طراحی نموده و نمونه اولیه ی آن را ساخته و به کارفرما ارائه داده اند. این سیستم یک فناوری جدید و کاملاا بداعیا ز شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی بوده و تاکنون سیستم مشابهیب رای آن خلقن شدها ست.