توربینهای آبی

شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی از سال 1390 طراحی و ساخت توربینهای آبی را شروع کرده است. تا سال 1394 سه نیروگاه میکرو با سه نوع مختلف توربین آبی )محوری، پلتون و بانکی( طراحی، ساخته و به همراه سایر تجهیزات الزم )شامل ژنراتور، سیستم کنترل، شیر ورودی اصلی و ...( در سه نقطه کشور نصب و راهاندازی شده است. در حال حاضر، با توجه به دانش تدوین شده و تجارب موجود در این مجموعه، برای پتانسیلهای آبی، امکان طراحی، ساخت، تست، نصب و راهاندازی تجهیزات اصلی نیروگاه )از فلنج لولهی آب ورودی نیروگاه تا پایاب و ابتدای پست( برای نیروگاههای با توربین بانکی، پلتون، فرانسیس و محوری با ظرفیت100 کیلووات تا 6 مگاوات برای هر واحد فراهم میباشد.