طراحی و ساخت تونل باد تست رادياتورهاي نيروگاهي متوسط و بزرگ

رادياتورهاي ژنراتورهاي نيروگاه هاي آبي بزرگ تأثير قابل توجهي در راندمان دارند. با توجه به اين نكته و نياز كارفرما (شركت فراب) تونل باد مناسب براي اندازه گيري داده هاي ترمودينام كيي رادياتورهاي مذكور ساخته و تحويل داده شد.