هگزاپاد

از جدیدتریــن محصوالت شــرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی در زمینه رباتیک میتوان به مجموعه شــبیه ســاز شــش درجــه آزادی اســتوارت اشــاره کرد. این شرکت اقدام به طراحی ربات ســیموالتوری با ظرفیت بار 3 تن و شــتاب 10 متر بر مجذور ثانیه در پهنای باند 5 هرتز کرده اســت. نمونه ســازی طراحی مذکور در ابعاد کوچکتر طی ســال گذشته انجام شده اســت. با تکیه بر توانایی های شرکت در زمینه طراحی سیســتمهای مکانیکی و تجهیزات ویــژه و همچنیــن تجــارب قبلی، طراحی و ساخت انواع سیموالتورها و اســتابیالیزرهای الکتریکــی و الکتروهیدرولیکی مبتنی بر مکانیزم استوارت با استفاده از با کیفیتترین تجهیزات قابل اجراست.