تست گیربکس جرثقیل های کارون3

به دلیل وجود ابهام در طراحی و کیفیت ساخت گیربکس های جرثقیل های سنگین (تن 4x150) نیروگاه آبی کارون 3، کارفرما به آقای دکتر دورعلی مراجعه نمودند. پس از بررسی های میدانی و بازرسی گیربکس ها، گزارش فنی در خصوص کفایت طراحی، کیفیت ساخت و عمر باقیمانده گیربکس های مذکور به کارفرما ارائه شد.