طراحی و تامین سيستم نصب پنستاک و سرژ طرح سیاه بیشه

نيروگاه آبي سياهبيشه در مسير آبراهههاي خود داراي دو شــافت مايل با طول نزديك دو آبراهه با توجه بــه صعوبت نصب (قطر 5 به 500 متر اســت. نصب پوشش فلزي اين متر، مايل بودن مســير، وزن باالي قطعات، نياز به دقت باال در نصــب و ...) ، مهمترين و طوالنيترين بخش برنامه زمانبندي اجراي طرح نيروگاه سياهبيشــه بودهاست. شركت طراحي سيســتم و اتوماســيون دورعلي با طراحي، ســاخت و اجراي سيســتم نصب (ساخت دستگاه حمل كننده و نصب كننده لوله، ســّكوهاي نصب و آسانسورهاي حمل نفرات و تجهيزات) ، توانســت ضمن ارتقاي كيفيت، نصب با كاهش زمان اجراء، رسيدن به ركــورد قابل توجهی در ســرعت اجراي عمليات نصب پوشــش فلزي براي كارفرما (شركت فراب) را فراهم كند.